Vyhledávaní

5 As 85/2018 - 85 dokument judikaturaU S N E S E N Í
Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Ondřeje Mrákoty a soudců
JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: Mikroregion Litavka,
dobrovolný svazek obcí Zdice a Chodouň, se sídlem Husova 2, Zdice, zastoupený
Mgr. Martinem Pujmanem, advokátem se sídlem Jugoslávská 620/29, Praha 2, proti žalovanému:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem tř. Kpt. Jaroše 7, Brno, v řízení
o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 1. 2018,
č. j. 29 Af 118/2015 - 493, o návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

t a k t o :

Kasační stížnosti s e p ř i z n á v á odkladný účinek.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Rozhodnutím žalovaného ze dne 11. 12. 2014, č. j. ÚOHS-S880/2014/VZ-
26403/2014/533/LMa, byl žalobce (dále jen „stěžovatel“) uznán vinným ze spáchání správního
deliktu dle § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v relevantním
znění (dále jen „ZVZ“), při zadávání veřejné zakázky „Kanalizace v aglomeraci Zdice – Chodouň“.
Správního deliktu se měl stěžovatel dopustit porušením zásady transparentnosti ve smyslu § 6
a § 61 odst. 4 ZVZ, neboť dne 21. 6. 2011 před zahájením losování, kterým bylo provedeno
omezení počtu zájemců pro účast v užším řízení prostřednictvím elektronického zařízení,
neumožnil na žádost zástupce uchazeče P. B. - APB Plzeň přidělení nových pořadových čísel
zájemcům o účast v užším řízení, přičemž způsob omezení počtu uchazečů za použití
elektronického losovacího zařízení neumožňoval z povahy věci účinnou kontrolu samotného
procesu losování na místě samém, což zapříčinilo pochybnosti o řádném průběhu losování,
včetně pochybností o zachování zásady transparentnosti losování, přičemž tento postup mohl
podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel již uzavřel smlouvu s vybraným
uchazečem. Za toto jednání byla stěžovateli udělena pokuta ve výši 200 000 Kč. Proti uvedenému
rozhodnutí podal stěžovatel rozklad, který předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 7. 10. 2015,
č. j. ÚOHS-R451/2014/VZ-32116/2015/322/LKo, zamítl a potvrdil tak prvostupňové
rozhodnutí.

[2] Žalobce napadl rozhodnutí předsedy žalovaného žalobou, kterou Krajský soud v Brně
(dále jen „krajský soud“) shora označeným rozsudkem zamítl.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/