Vyhledávaní

3 As 119/2017 - 30 dokument judikát

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců
Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jiřího Pally v právní věci navrhovatele: J. H., zast. Mgr.
Miroslavem Burgetem, advokátem se sídlem nám. T. G. Masaryka 11, Prostějov, proti odpůrci:
městys Buchlovice, se sídlem nám. Svobody 800, Buchlovice, zast. JUDr. Jiřím Hanečkem,
advokátem, se sídlem Palackého náměstí 796, Ivanovice na Hané, o návrhu na zrušení části
opatření obecné povahy - Územního plánu obce Buchlovice schváleného usnesením
zastupitelstva obce Buchlovice ze dne 29. 6. 2006, č. j. 16/3/2006, o kasační stížnosti odpůrce
proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 4. 2017, č. j. 67 A 1/2017 – 47.

t a k t o :

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 5. 4. 2017, č. j. 67 A 1/2017 - 47, s e z r u š u j e
a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Včas podanou kasační stížností napadl odpůrce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského
soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), jímž byla zrušena část opatření obecné povahy - Územního
plánu odpůrce schváleného usnesením zastupitelstva obce Buchlovice ze dne 29. 6. 2006,
č. j. 16/3/2006 - ve znění „bez možností chovu drobného zvířectva“, obsažená v bodě 2.2.3. části
D regulativu územního rozvoje Plochy bydlení – individuální bydlení čisté (Bc).

[2] Při posouzení věci dospěl krajský soud k závěru, že za předpokladu dodržení zásady
subsidiarity a minimalizace zásahu může dojít k omezení vlastníka nebo jiného nositele věcných
práv k pozemkům či stavbám v území regulovaném územním plánem, nepřesáhne-li
zásah spravedlivou míru. Zákaz chovu drobných hospodářských zvířat na území obce
představuje podstatný zásah do vlastnického práva, nadto za situace, kdy je chov zvířat
již regulován řadou zvláštních zákonů. Odpůrce přistoupil k plošnému zákazu jakéhokoli
chovu drobného zvířectva na části svého území (ploše Bc), aniž by jeho územní plán
3 As 119/2017

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/