Vyhledávaní

Aprk 5/2019 - 121 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň
JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: Ing. L. M., zastoupený
Mgr. Petrou Bielinovou, advokátkou se sídlem Chalupkova 1367/1, Praha 4, proti žalovanému:
Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, o žalobě proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 4. 11. 2016, č. j. 125/KH/2015, JID: 166960/2016/KUUK, vedené
u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 15 A 213/2016, o návrhu žalobce na určení
lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb.,

t a k t o :

I. Krajský soud v Ústí nad Labem je povinen rozhodnout ve věci vedené pod
sp. zn. 15 A 213/2016 do 30. 4. 2019.

II. Žalobci s e p ř i z n á v á náhrada nákladů řízení ve výši 1 800 Kč, která mu bude
vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení
k rukám jeho zástupkyně Mgr. Petry Bielinové, advokátky se sídlem Chalupkova 1367/1,
Praha 4.

O d ů v o d n ě n í :

I. Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu

[1] Žalobce (dále „navrhovatel“) podal u krajského soudu 28. 12. 2016 žalobu proti výše
označenému rozhodnutí žalovaného. Věc se týká poskytnutí informací o mimořádných
odměnách vyplacených některým pracovníkům Krajského úřadu Ústeckého kraje.

[2] Dne 15. 10. 2018 podal navrhovatel u krajského soudu návrh na určení lhůty dle § 174a
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), v němž uvedl, že má zájem na rozhodnutí, které
bude vydáno v přiměřené době, postup krajského soudu jej poškozuje. V dalším odkázal
na § 174a zákona o soudech a soudcích a na judikaturu Ústavního soudu, z níž se podává,
že průtahy nelze odůvodňovat přetížeností soudů. Návrh Nejvyšší správní soud usnesením
ze dne 30. 10. 2018, č. j. Aprk 33/2018 – 109, zamítl.

[3] Dne 12. 3. 2019 podal navrhovatel v téže věci ke krajskému soudu druhý návrh na určení
lhůty, v němž poukazuje na nepřiměřenou délku rozhodování fakticky se stejnou argumentací
uplatněnou v předchozím návrhu. Návrh byl dne 18. 3. 2019 předložen krajským soudem
Nejvyššímu správnímu soudu spolu s vyjádřením soudce zpravodaje JUDr. Petra Černého, Ph.D,
který uvedl, že již byly provedeny veškeré úkony potřebné pro vydání rozhodnutí; věc je v pořadí
dle § 56 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„s. ř. s.“), nejedná se přitom o věc přednostní. Poukázal rovněž na to, že v současné době
Aprk 5/2019

se s ohledem na obsazení soudu pohybuje doba rozhodování kolem dvou let, uvedl, že chápe
rozladění navrhovatele nad dlouhou dobou, po kterou se mu dosud rozhodnutí nedostalo,
postup soudu v dané věci však odpovídá současnému stavu.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/