Vyhledávaní

Na 304/2017 - 21 dokument judikát


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců
JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci navrhovatele: Služby Bruntál s.r.o.,
se sídlem Slovenská 79/4, Bruntál, proti odpůrci: město Bruntál, se sídlem Nádražní 994/20,
Bruntál, ve věci návrhu na zrušení opatření obecné povahy ze dne 19. 9. 2017, č. 643/21Z/2017,

t a k t o :

Věc s e p o s t u p u j e Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 3. 10. 2017 doručeno podání, které je podle svého
obsahu návrhem na zrušení opatření obecné povahy vydaného odpůrcem dne 19. 9. 2017
usnesením č. 643/21Z/2017, jako „změna č. 2 územního plánu Bruntál“.

[2] Podle § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) platí,
že k řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy je věcně a místně příslušný krajský soud,
v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo
jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany.

[3] Navrhovatel brojí proti opatření obecné povahy vydanému městem Bruntál. Vzhledem
k tomu je soudem věcně a místně příslušným k projednání návrh Krajský soud v Ostravě
(viz Příloha č. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích).

[4] Podle § 7 odst. 4 s. ř. s. platí, že byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu,
který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně
a místně příslušnému. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud k projednání tohoto návrhu
není věcně příslušný, postoupil jej věcně a místně příslušnému Krajskému soudu v Ostravě.

[5] Navrhovatel ve svém návrhu brojí současně proti způsobu vyřízení své námitky
systémové podjatosti ze dne 19. 8. 2017(viz závěrečný návrh v podání navrhovatele). Nejvyšší
správní soud nechává na uvážení krajského soudu, zda tento návrh vyloučí k samostatnému
projednání nebo posoudí v rámci řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. října 2017

Mgr. Aleš Roztočil
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/