Vyhledávaní

9 As 179/2019 - 84 dokument judikátU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové
a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobkyně: POLANSKÝCH,
s.r.o., se sídlem Mírová 146, Protivín, zast. Mgr. Martinem Pixou, advokátem se sídlem
Lannova tř. 1893/32, České Budějovice, proti žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, proti rozhodnutí žalovaného ze dne
17. 1. 2017, č. j. KUJCK 1325/2017, za účasti osob zúčastněných na řízení: I) Nadace
Tomistoma, se sídlem Masarykovo náměstí 261, Protivín, zast. Mgr. Petrem Smejkalem,
advokátem se sídlem Na Sadech 2033/21, České Budějovice, II) Ing. J. P.,
III) E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IV) Město
Protivín, se sídlem Masarykovo náměstí 128, Protivín, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti
rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 4. 2019, č. j. 51 A 20/2017 - 199,
o návrhu žalobkyně na přiznání odkladného účinku,

t a k t o :
Kasační stížnosti žalobkyně s e odkladný účinek n e p ř i z n á v á .
O d ů v o d n ě n í :
[1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví
označeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“),
kterým byla výrokem I. podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního,
ve znění pozdějších předpisů, zamítnuta její žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí
žalovaného a výroky II. a III. nebyla žalovanému a osobám zúčastněným na řízení přiznána
náhrada nákladů řízení. Rozhodnutím žalovaného bylo zamítnuto odvolání a potvrzeno
rozhodnutí Městského úřadu Protivín, odboru výstavby, dopravy a ŽP (dále jen „prvostupňový
orgán“) ze dne 16. 9. 2016, č. j. výst. 7/2014- 1165/2014 - 16/ODSN/Rozh/Jel, kterým bylo
stěžovatelce podle § 129 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nařízeno odstranit stavbu oplocení na pozemcích
parc. č. X, X a X v katastrálním území Protivín.

[2] Věc je před NSS projednávána podruhé. Rozsudkem ze dne 19. 12. 2018,
č. j. 9 As 349/2018 - 73, NSS zrušil rozsudek krajského soudu ze dne 23. 8. 2018,
č. j. 51 A 20/2017 - 135, a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V prvním řízení rozhodl usnesením
ze dne 29. 10. 2018, č. j. 9 As 349/2018 - 47, též o návrhu stěžovatelky na přiznání odkladného
účinku kasační stížnosti tak, že jej nepřiznal.

[3] Součástí kasační stížnosti byl návrh na přiznání odkladného účinku. K újmě,
kterou by pro stěžovatelku znamenal výkon správních rozhodnutí, uvedla, že s ohledem
na namítanou (systémovou) podjatost je pravděpodobné, že ji prvostupňový orgán vyzve k plnění
uložené povinnosti (tedy odstranění oplocení). Správní řízení mělo být zastaveno z důvodu
9 As 179/2019

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/