Vyhledávaní

5 Afs 58/2017 - 30 dokument judikát


ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců
JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Gabriely Bašné v právní věci žalobce: M.R.Hero cargo, s. r. o.,
se sídlem Markéty Kuncové 3801/2, Brno, zastoupený JUDr. Miroslavem Moltašem, LL.M.,
advokátem se sídlem Dobrovského 56/7, Hustopeče, proti žalovanému: Finanční úřad
pro Jihomoravský kraj, se sídlem náměstí Svobody 4, Brno, v řízení o kasační stížnosti
žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 2. 2017, č. j. 62 A 215/2016 - 17,

t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 2. 2017, č. j. 62 A 215/2016 - 17, s e r u š í a věc
s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

I.
Průběh dosavadního řízení

[1] Žalobce podal dne 25. 7. 2016 u žalovaného daňové přiznání k dani z přidané hodnoty
za zdaňovací období června 2016. Žalovanému následně vznikly pochybnosti o správnosti,
pravdivosti, průkaznosti a úplnosti údajů o přijatých zdanitelných plněních (vykázaných
v oddílu C daňového přiznání), konkrétně zejména, zda fakticky došlo k uskutečnění zdanitelných
plnění (u deklarovaného nákupu dvou motorových vozidel od společnosti Hošek Motor
a. s. a společnosti R.Hero cargo s.r.o.), proto vydal dne 22. 8. 2016 výzvu k odstranění
pochybností č. j. 3690003/16/3002-50522-708345. Dne 2. 11. 2016 byla Generálnímu
finančnímu ředitelství doručena „Stížnost na postup správního orgánu“, kterou žalobce podal
z důvodu údajného nedůvodného zadržování nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty
(za zdaňovací období června 2016) žalovaným, čímž měl žalovaný žalobci, jakožto začínajícímu
podnikateli, znemožňovat další podnikatelskou činnost. Dne 30. 11. 2016 byla u Krajského soudu
v Brně podána žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu (žalovaného)
dle § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Následně
dne 2. 1. 2017 žalovaný vydal vyrozumění o výsledku šetření stížnosti č. j. 4830301/16/3002-
00065-703861, v němž byla stížnost hodnocena jako nedůvodná, resp., pokud jde o uplatněnou
námitku podjatosti, jako nepřípustná. Dále bylo dne 6. 1. 2017 provedeno místní šetření u třetí
osoby, společnosti Hošek Motor a. s. Žalobce následně žalovanému zaslal doklady, které měly
dokládat pořízení motorového vozidla a jeho zařazení do užívání. Dne 2. 5. 2017 žalovaný
žalobci zaslal sdělení výsledku postupu k odstranění pochybností dle § 89 a § 90 zákona
5 Afs 58/2017

č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), č. j. 2268137/17/3002-60564-705614,
v němž bylo uvedeno, že žalovaný nemá za prokázané skutečné pořízení automobilu a jeho
použití za účelem ekonomické činnosti (následný prodej) ani to, že by byl druhý automobil
pořízen výhradně za účelem vykonávání ekonomické činnosti. Nadměrný odpočet daně tak měl
činit místo 228 319 Kč pouze 17 238 Kč.

[2] Žalobce se žalobou podanou u Krajského soudu v Brně domáhal vydání usnesení
(správně se má jednat o rozsudek – pozn. NSS), kterým by bylo určeno, že nečinnost
žalovaného ve věci daně z přidané hodnoty u žalobce jakožto plátce daně za měsíc červen 2016
je nezákonným zásahem. V úvodu žaloby žalobce upozornil, že žalobu podává z důvodu ochrany
před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu (žalovaného) v souladu
s § 82 s. ř. s. Samotný text žaloby se kromě skutkového vymezení věci zabývá především
uznatelností deklarovaných zdanitelných plnění, kdy žalobce v jejich uznatelnosti nevidí žádnou
překážku. V závěru žalobce uvádí, že žalovaný svým postupem zjevně oddaluje rozhodnutí
o stanovení daně z přidané hodnoty za měsíc červen 2016, případně o jejím „přeplatku“,
a ve svém důsledku je tak nečinný.

[3] Krajský soud svým usnesením ze dne 1. 2. 2017, č. j. 62 A 215/2016 – 17, žalobu odmítl
s odůvodněním, že ač žalobce oprávněně zvolil žalobu na ochranu před nezákonným zásahem
(proti tomuto typu „nečinnosti“ správce daně nelze využít nečinnostní žalobu, jelikož postup
správce daně k odstranění pochybností nemusí skončit pouze rozhodnutím o stanovení daně -
krajský soud v daném ohledu odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne
10. 10. 2012, č. j. 1 Ans 10/2012 – 52, publ. pod č. 2729/2013 Sb. NSS; všechna zde citovaná
rozhodnutí správních soudů jsou dostupná na www.nssoud.cz), je třeba nejprve vyčerpat
prostředky ochrany či nápravy dle daňového řádu. Takovým opravným prostředkem může
být dle krajského soudu i stížnost podle § 261 odst. 1 daňového řádu, která je však subsidiárního
charakteru. Při faktické nečinnosti správce daně v rámci postupu k odstranění pochybností
prostředkem ochrany či nápravy není stížnost, ale podnět k ochraně proti nečinnosti
podle § 38 daňového řádu, což platí bez ohledu na to, zda následně připadá do úvahy
nečinnostní nebo zásahová žaloba (rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 2015,
č. j. 2 Afs 79/2015 – 36, a ze dne 2. 6. 2016, č. j. 7 Afs 60/2016 – 25).

[4] Podání žalobce ze dne 2. 11. 2016 nazvané „Stížnost na postup správního orgánu“ lze dle
krajského soudu považovat z hlediska materiálního i formálního za stížnost podle § 261 odst. 1
daňového řádu. Krajský soud tedy uzavřel, že vzhledem k tomu, že ze spisového materiálu
nevyplývá, že by žalobce uplatnil podnět na ochranu před nečinností žalovaného u nejblíže
nadřízeného správce daně ve smyslu § 38 odst. 1 daňového řádu, nelze tuto žalobu meritorně
projednat, a to s ohledem na subsidiaritu zásahových žalob, které mohou být využity až ve chvíli,
kdy byly použité veškeré prostředky ochrany u správních orgánů. Tento závěr platí dle krajského
soudu rovněž u deklaratorních zásahových žalob, tedy i v případě, pokud se žalobce, jako v nyní
posuzované věci, domáhá pouze určení nezákonnosti zásahu. Tento závěr podle krajského soudu
vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2015, č. j. 8 Azs 144/2015 – 30.

[5] Krajský soud tak žalobu vyhodnotil jako nepřípustnou podle § 85 s. ř. s. a dle § 46 odst. 1
písm. d) s. ř. s. ji odmítl.

II.
Obsah kasační stížnosti

[6] Usnesení krajského soudu napadl žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností,
kterou opírá o důvody vyplývající z § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s.
5 Afs 58/2017 - 31
pokračování

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/