Vyhledávaní

Vol 5/2018 - 4 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského
referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše
Langáška, soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše (soudce zpravodaj), Pavla Molka,
Miloslava Výborného a Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: J. H., proti odpůrcům:
1) Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 3, Praha 4, 2) Ing. Miloš Zeman, Hrad I.
nádvoří č. p. 1, Hradčany Praha 1, 3) Ivana Zemanová, Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany
Praha 1, ve věci návrhu na neplatnost části volby prezidenta republiky,

t a k t o :

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :
[1] Dne 27. 1. 2018 byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen návrh na vyslovení neplatnosti
části volby prezidenta republiky bez bližšího odůvodnění. Bylo v něm pouze konstatováno,
že věcné odůvodnění návrhu navrhovatel doplní v samostatném podání. To se doposud nestalo,
nicméně z dále uvedených důvodů není třeba na takové doplnění vyčkávat nebo vyzývat
navrhovatele k odstranění vad. Nejvyšší správní soud totiž v prvé řadě zkoumal, zda jsou splněny
procesní podmínky k tomu, aby se mohl zabývat posouzením důvodnosti návrhu, mezi jinými
podmínkou včasnosti návrhu.
[2] Podle § 66 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,
se podáním návrhu na neplatnost volby prezidenta může domáhat ochrany u soudu podle
soudního řádu správního každý občan zapsaný do stálého seznamu, zvláštního seznamu
vedeného zastupitelským úřadem, navrhující poslanci, navrhující senátoři nebo navrhující občan.
Návrh je třeba podat nejpozději 7 dnů po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní
volební komisí.
[3] Dnem určujícím počátek lhůty pro podání návrhu ve věci soudního přezkumu volby
prezidenta republiky je tedy den, kdy došlo k vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta
republiky Státní volební komisí ve smyslu zákona o volbě prezidenta republiky. Ten rozlišuje na
straně jedné celkový výsledek volby prezidenta [srov. § 55 písm. a) ve spojení s § 57] a na straně
druhé výsledek volby prezidenta republiky po prvním kole volby prezidenta [srov. § 55 písm. b)].
Celkový výsledek volby prezidenta republiky je takový výsledek, jímž došlo ke zvolení prezidenta
republiky, tzn. buď jde o výsledek volby po prvním kole, pokud již v něm byl prezident zvolen,
nebo výsledek volby ve druhém kole, v němž byl prezident zvolen. Výsledek volby prezidenta
republiky po prvním kole volby prezidenta je pak výsledek prvního kola volby, v němž ještě
nedošlo ke zvolení prezidenta republiky. Zatímco celkový výsledek volby prezidenta republiky
Vol 5/2018

je dle § 55 písm. a) zákona o volbě prezidenta republiky oficiálně vyhlašován Státní volební
komisí ve Sbírce zákonů, výsledek volby prezidenta republiky po prvním kole volby ve Sbírce
zákonů zveřejňován není; k jeho zveřejnění dojde dle § 55 písm. b) cit. zákona uveřejněním
zápisu Státní volební komise o výsledku volby prezidenta (toliko) na internetových stránkách
Ministerstva vnitra určených pro volby.
[4] V prvním kole letošní prezidentské volby ve dnech 12. až 13. 1. 2018 prezident republiky
zvolen nebyl, žádný celkový výsledek volby prezidenta republiky proto Státní volební komise
ve Sbírce zákonů nevyhlásila; pouze na internetových stránkách Ministerstva vnitra v souladu
se zákonem uveřejnila svůj zápis o výsledku volby prezidenta v první kole volby. Prezident
republiky byl zvolen až ve druhém kole konaném ve dnech 26. až 27. 1. 2018. Sdělení Státní
volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky, podle něhož byl
prezidentem republiky zvolen kandidát Ing. Miloš Zeman, pak bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů
dne 30. 1. 2018.
[5] Z ustanovení § 90 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 66 zákona o volbě prezidenta republiky
tedy plyne, že zákon (ve smyslu čl. 58 Ústavy České republiky) zavedl soudní přezkum celé
(rozuměj ukončené) volby prezidenta republiky, nikoli již výsledku prvního kola volby,
v němž prezident republiky ještě zvolen nebyl. Lhůta k podání návrhu se také podle výslovného
znění zákona odvíjí od vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní volební komisí
ve Sbírce zákonů.
[6] Je tedy zřejmé, že navrhovatel podal návrh předčasně a jakožto návrh předčasný
jej Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítl.
[7] Podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů
řízení.

P o u č e n í : Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího
správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.).
Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. února 2018

Tomáš Langášek
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/