Vyhledávaní

5 Azs 115/2018 - 34 dokument judikátU S N E S E N ÍNejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové
a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr. Viktora Kučery v právní věci žalobce: M. B., zast.
advokátem Mgr. Janem Lipavským, se sídlem Velké náměstí 135/19, Hradec Králové, proti
žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, v řízení o kasační
stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích,
ze dne 20. 3. 2018, č. j. 52 Az 1/2018 – 32,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á pro nepřijatelnost.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce Mgr. Janu Lipavskému s e p ř i z n á v á odměna
za zastupování v řízení o kasační stížnosti ve výši 8228 Kč. Tato částka mu bude
vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného
rozsudku krajského soudu; tímto byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného
ze dne 5. 1. 2018, č. j. OAM-796/ZA-ZA11-ZA20-20170, kterým bylo rozhodnuto tak,
že stěžovateli se mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999
Sb., o azylu, v platném znění (dále jen „zákon o azylu“), neuděluje.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/