Vyhledávaní

9 Azs 99/2017 - 28 dokument judikátU S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň
JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: R. N.,
zast. Mgr. Vratislavem Tauberem, advokátem se sídlem náměstí 28. října 9, Brno, proti
žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného
ze dne 4. 8. 2015, č. j. OAM-209/ZA-ZA14-K07-2015, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti
rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2017, č. j. 49 Az 95/2015 – 34,
t a k t o :
I. Kasační stížnost s e o d m í t á pro nepřijatelnost.
II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í :
I. Vymezení věci
[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného
rozsudku Krajského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti shora uvedenému
rozhodnutí žalovaného. Žalovaný jím rozhodl, že se stěžovateli neuděluje mezinárodní ochrana
podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

[2] V průběhu správního řízení vyšlo najevo, že stěžovatel podal žádost o mezinárodní
ochranu především kvůli obavě z výhrůžek neznámých soukromých osob a strachu z povolání
do vojenské služby. Krajský soud ve shodě se žalovaným uzavřel, že se nejedná o důvody
k udělení mezinárodní ochrany.

II. Obsah kasační stížnosti a vyjádření žalovaného

[3] Stěžovatel podal kasační stížnost z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákona
č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).
Namítá, že krajský soud nesprávně hodnotil zjištěný skutkový stav a napadený rozsudek
je nepřezkoumatelný, neboť je založený na obecných skutečnostech a nezohledňuje specifika
jeho věci.

[4] Domnívá se, že v řízení o žalobě byla nepřípustným způsobem uplatněna zásada
koncentrace a nebyl dostatečně zjištěn skutkový stav. Krajský soud z některých skutečností
nevycházel, neboť je měl za pozdě uplatněné (např. ze zmínky o tom, že stěžovatel chce zůstat
9 Azs 99/2017

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/