Vyhledávaní

5 As 235/2017 - 15 dokument judikatura


U S N E S E N ÍNejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců
JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: J. V., proti žalovanému:
Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti
usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 6. 2017, č. j. 31 A 162/2017 – 4,

t a k t o :

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal dne 18. 8. 2017 u Nejvyššího správního
soudu kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 6. 2017,
č. j. 31 A 162/2017 – 4. V kasační stížnosti stěžovatel uvedl, že dle jeho názoru nebyly splněny
podmínky pro vydání napadeného usnesení. Stěžovatel namítl, že ve věci jednali soudci
jako „nezákonní úředníci“, došlo k záměně účastníka a Krajský soud v Brně o věci rozhodoval
jako „nepříslušný úřad“. Dále stěžovatel uvedl, že dle jeho názoru došlo k pochybení,
neboť nedostal příležitost se vyjádřit ke složení senátu, tudíž dle něj ve věci rozhodoval
„vyloučený úředník“. Na závěr označil v usnesení uvedené poučení o opravném prostředku
za chybné, neboť dle něj nelze proti rozhodnutí podat kasační stížnost, ale pouze odvolání.
[2] Jelikož stěžovatel při podání kasační stížnosti nesplnil svou poplatkovou povinnost
a rovněž nedoložil splnění podmínky dle § 105 odst. 2 s. ř. s. (předložením plné moci udělené jím
advokátu nebo předložením dokladu o stěžovatelově vysokoškolském právnickém vzdělání),
vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 21. 8. 2017, č. j. 5 As 235/2017 – 5,
ve stanovené lhůtě k zaplacení soudního poplatku a k předložení plné moci udělené advokátovi
nebo k předložení dokladu o vysokoškolském právnickém vzdělání stěžovatele.
[3] V podání doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 19. 9. 2017 stěžovatel požádal
o osvobození od soudních poplatků z finančních důvodů a navrhl, aby mu soud ustanovil
zástupce pro řízení o kasační stížnosti.
[4] Nejvyšší správní soud žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a návrh
na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti usnesením ze dne 21. 9. 2017,
č. j. 5 As 235/2017 – 10, zamítl, neboť dospěl k závěru, že se v případě kasační stížností
stěžovatele jedná o zjevně neúspěšný návrh. Zároveň Nejvyšší správní soud v témže usnesení
stěžovatele opětovně vyzval, aby ve lhůtě 1 týdne od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní
poplatek a předložil plnou moc udělenou advokátovi. Stěžovatel byl mimo jiné poučen o tom,
že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.
5 As 235/2017

[5] Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 9. 2017, č. j. 5 As 235/2017 – 10,
bylo stěžovateli doručeno v souladu s § 50 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.
vhozením do schránky dne 26. 9. 2017. Týdenní lhůta k zaplacení soudního poplatku tak uplynula
dne 3. 10. 2017. V takto stanovené lhůtě ani později však stěžovatel soudní poplatek neuhradil.
[6] Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než řízení o kasační stížnosti podle
§ 9 odst. 1 in fine zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.
zastavit.
[7] S ohledem na skutečnost, že stěžovatel rovněž soudu ve stanovené lhůtě nedoložil,
že je zastoupen advokátem, lze dodat, že nesplnění této podmínky řízení (§ 105 odst. 2 s. ř. s.)
by bylo důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti, pokud by nebylo toto řízení pro nezaplacení
soudního poplatku zastaveno.
[8] Jelikož bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení
s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů.

P o u č e n í :
Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 12. října 2017

JUDr. Jakub Camrda
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/