Vyhledávaní

5 Azs 45/2018 - 31 dokument judikátU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudce Zdeňka
Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyň: a) L. B., b) nezl. P. B.,
zastoupeny Mgr. Dagmar Rezkovou Dřímalovou, advokátkou se sídlem Muchova 223/9, Praha
6, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 16. 2. 2017, čj. OAM-549/ZA-ZA04-K01-PD1-2014, v řízení o kasační
stížnosti žalobkyň proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 1. 2018, čj. 1 Az 21/2017-
54,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á pro nepřijatelnost.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni Mgr. Dagmar Rezkové Dřímalové, advokátce s e p ř i z n á v á
odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 6365 Kč, která bude
proplacena do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního
soudu.

O d ů v o d n ě n í :

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/