Vyhledávaní

8 Azs 6/2018 - 22

8 Azs 6/2018-22


ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného
a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: O. K., zast.
Mgr. Pavlem Bednaříkem, advokátem se sídlem Konviktská 24, Praha 1, proti žalované: Policie
České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, proti
rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 9. 2017, čj. CPR-10637-4/ČJ-2017-930310-C232, v řízení
o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 12. 2017,
čj. 2 A 116/2017-19,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1. 12. 2017, čj. 2 A 116/2017-19, s e r u š í a věc
s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

I.

[1] Dne 9. 3. 2017 byla provedena podle § 167 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu
cizinců“), policejní akce „ROHLÍK 2017“, a to speciálně se zaměřením na kontrolu cizinců, kteří
jsou na území hl. m. Prahy zaměstnáni bez oprávnění k pobytu anebo povolení k zaměstnání.
V rámci akce byl kontrolován při výkonu práce baliče zboží mimo jiné i žalobce ukrajinské státní
příslušnosti, který byl vyzván k předložení dokladů. Předložil cestovní pas Ukrajiny, ve kterém
měl vylepeno pouze polské vízum typu D s délkou pobytu 180 dnů. Na výzvu nepředložil
povolení k výkonu zaměstnání (zelenou nebo modrou kartu) na území České republiky. Následně
bylo zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění dle § 119 zákona o pobytu cizinců.

[2] Rozhodnutím Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Odboru cizinecké policie,
Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort (dále jen „krajské ředitelství“), ze dne 10. 3. 2017,
čj. KRPA-87509-16/ČJ-2017-000022-ZAM, bylo žalobci podle ustanovení § 119 odst. 1 písm. b)
bodu 3 zákona o pobytu cizinců uloženo správní vyhoštění s tím, že doba, po kterou mu nelze
umožnit vstup na území členských států Evropské unie, byla stanovena v délce jednoho roku.
Toto rozhodnutí bylo stěžovateli předáno osobně dne 10. 3. 2017. Součástí správního spisu
8 Azs 6/2018-23

je dále krajským ředitelstvím vyhotovené prohlášení o vzdání se práva na odvolání (založené
na čl. 18 správního spisu), na základě kterého se žalobce vzdal práva na odvolání proti vydanému
rozhodnutí o správním vyhoštění. Toto prohlášení je opatřené podpisem žalobce a tlumočníka
Ing. Vladimíra Arutjuna, který žalobci tlumočil do ruského jazyka.

[3] Žalobce podal proti citovanému rozhodnutí odvolání, které žalovaná rozhodnutím
ze dne 21. 9. 2017, čj. CPR-10637-4/ČJ-2017-930310-C232, zamítla jako nepřípustné, neboť
se žalobce již dne 10. 3. 2017 prohlášením na čl. 18 správního spisu vzdal práva podat odvolání,
přičemž byl náležitě poučen o následcích svého jednání přítomným tlumočníkem.

II.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/