Vyhledávaní

9 Azs 300/2018 - 32 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců
JUDr. Tomáše Rychlého a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: S. K., zastoupený
Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1, proti žalované:
Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4,
v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 6. 2018,
č. j. 57 A 69/2017 – 50, o návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

t a k t o :

Návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení rozsudku
Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“) ze dne 19. 6. 2018, č. j. 57 A 69/2017 – 50,
kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 3. 7. 2017,
č. j. MV-58674-6/SO-2017. Ministerstvo vnitra prvostupňovým správním rozhodnutím zamítlo
žádost stěžovatele o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území
České republiky za účelem podnikání, neboť i přes provedení pohovoru a vyhodnocení
předložených dokladů se nepodařilo ověřit údaje uvedené v žádosti [výrok I., rozhodováno dle
§ 44a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění rozhodném pro projednávanou věc (dále jen „zákon o pobytu
cizinců“), ve spojení s § 35 odst. 3 zákona o pobytu cizinců a s § 37 odst. 2 písm. b) v návaznosti
na § 56 odst. 1 písm. a) téhož zákona] a též z důvodu, že žalobce v uplynulých pěti letech
porušil povinnost stanovenou zákonem o pobytu cizinců [výrok II., rozhodováno
dle § 44a odst. 3 zákona o pobytu cizinců ve spojení s § 35 odst. 3 a s § 37 odst. 2 písm. b)
v návaznosti na § 56 odst. 2 písm. b) téhož zákona]. Žalovaná výše specifikovaným rozhodnutím
výrok I. prvostupňového rozhodnutí potvrdila a výrok II. tohoto rozhodnutí zrušila.

[2] Stěžovatel současně s kasační stížností podal návrh na přiznání odkladného účinku.
V návrhu uvádí, že na území České republiky pobývá již dlouhou dobu, a proto by byl jeho
nucený návrat bezpochyby zásadní újmou. V sázce je i nepřiměřený dopad takové situace
do života členů jeho rodiny. Na podkladě závěrů vyslovených v judikatuře správních soudů
je stěžovatel přesvědčen, že je nutno umožnit mu legální pobyt na území České republiky
minimálně po dobu probíhajícího kasačního řízení. Stěžovatel má za to, že jsou u něj splněny
předpoklady pro přiznání odkladného účinku, neboť žádostí o prodloužení doby platnosti
povolení k dlouhodobému pobytu měl zajištěn oprávněný pobyt na území České republiky
na základě zákonné fikce. V důsledku napadeného rozsudku o toto pobytové oprávnění přišel.
Poukazuje rovněž na právo na spravedlivý proces, k němuž přináleží i možnost, aby se osobně
9 Azs 300/2018

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/