Vyhledávaní

9 As 92/2019 - 17 dokument judikátU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců
JUDr. Pavla Molka a JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobkyně: AKEA, s.r.o., se sídlem
Ostrůvek 370, Rajhrad u Brna, proti žalovanému: Státní úřad inspekce práce, se sídlem
Kotlářská 451/13, Opava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 10. 2018, č. j. 6105/1.30/18,
v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích
ze dne 4. 2. 2019, č. j. 59 A 3/2019 - 15,

t a k t o :

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .
II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :
[1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) se podáním ze dne 1. 3. 2019 nadepsaným „Věc:
č. j. 6105/1.30/18, vznášíme námitku nepříslušnosti rozhodování soudu“ domáhala, aby její žalobu
projednal nikoliv Krajský soud v Českých Budějovicích, ale Krajský soud v Ostravě jako soud
místně příslušný. Krajský soud v Českých Budějovicích s ohledem na to, že o věci již
pravomocně rozhodl, toto podání posoudil jako kasační stížnost a postoupil je Nejvyššímu
správnímu soudu (dále jen „NSS“).

[2] Podle § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „s. ř. s.“), [n]estanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud,
v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl
do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí,
že má sídlo v obvodu své působnosti. Podle § 64 s. ř. s. [n]estanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení
ve správním soudnictví přiměřeně ustanovení prvé a třetí části občanského soudního řádu.

[3] Jak vyplývá z § 105 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, [m]ístní příslušnost zkoumá soud jen do skončení přípravného jednání podle § 114c.
Neprovedl-li tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé,
nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí.

[4] Protože Krajský soud v Českých Budějovicích již vydal v projednávané věci usnesení
ze dne 4. 2. 2019, č. j. 59 A 3/2019 - 15, kterým odmítl stěžovatelčinu žalobu, čímž řízení
ukončil, a to před tím, než stěžovatelka zaslala podání s námitkou místní nepříslušnosti soudu,
nemůže již tuto námitku sám posoudit ani k ní přihlížet. Bylo však možné stěžovatelčinu námitku
nepříslušnosti posoudit v rámci řízení o kasační stížnosti.

9 As 92/2019

[5] Stěžovatelka následně zaslala NSS podání ze dne 29. 3. 2019, v němž uvedla, že neměla
v úmyslu podat kasační stížnost, ale pouze chtěla docílit toho, aby o námitce rozhodl Krajský
soud v Českých Budějovicích. Uvedla, že se s ohledem na výše uvedené vzdává pokračování
řízení v této věci.

[6] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel
(zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo
zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (srovnej § 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s.
vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

[7] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti,
je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47
písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[8] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn ustanovením § 60
odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu
nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. dubna 2019

JUDr. Radan Malík
předseda senátu

Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/