Vyhledávaní

8 As 247/2018 - 51

8 As 247/2018 -51


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného
a soudců JUDr. Milana Podhrázkého a JUDr. Michala Mazance v právní věci navrhovatelů:
a) Sdružení majitelů domů v centru Českých Budějovic, se sídlem Krajinská 35/1,
České Budějovice, b) OBCHODNÍ CENTRUM VLTAVÍN, s. r. o., se sídlem
Krajinská 33/5, České Budějovice, obou zastoupených JUDr. Václavem Junkem, advokátem
se sídlem Krajinská 35/1, České Budějovice, proti odpůrci: Magistrát města České
Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice, zastoupenému
Mgr. Františkem Korbelem, Ph.D., advokátem a společníkem HAVEL & PARTNERS, s. r. o.,
se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Dopravní podnik
města České Budějovice, a. s., se sídlem Novohradská 738/40, České Budějovice, o návrhu
na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 18. 12. 2017, čj. ODSH/13646/2017-14,
v řízení o kasační stížnosti odpůrce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích
ze dne 22. 8. 2018, čj. 50 A 53/2018-74,

t a k t o :

Kasační stížnosti s e n e p ř i z n á v á odkladný účinek.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Včas podanou kasační stížností se odpůrce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení shora
označeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále „krajský soud“),
kterým krajský soud k datu právní moci tohoto rozsudku zrušil v záhlaví specifikované opatření
obecné povahy, a to v části trvalé úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici Krajinská.
Tímto opatřením obecné povahy stěžovatel stanovil místní trvalou úpravu provozu na pozemní
komunikaci v ulici Hradební a Krajinská v Českých Budějovicích, a to z důvodu vedení nové
„midibusové“ linky elektrobusů městské hromadné dopravy (MHD). Krajský soud v napadeném
rozsudku dospěl k závěru, že odůvodnění opatření obecné povahy je nepřezkoumatelné
a bez opory ve spisu, pokud jde o některé podklady, kterými stěžovatel v odůvodnění opatření
obecné povahy argumentoval. Soud dále opatření obecné povahy vytkl, že nevypořádalo
a nerespektovalo stanoviska Policie ČR (dopravního inspektorátu). Stěžovatel podle krajského
soudu pochybil i v tom, že si nevyžádal stanovisko orgánu památkové péče.

[2] Součástí kasační stížnosti je v dané věci též návrh na přiznání odkladného účinku.
Stěžovatel jej odůvodňuje předně tím, že až do právní moci napadeného rozsudku byl v ulici
Krajinská realizován autobusový provoz MHD, který je předvojem pro provoz ekologických
midibusů dodávaných od poloviny roku 2018 do poloviny října tohoto roku. Tuto formu MHD
využívaly tisíce obyvatel. V důsledku vydání napadeného rozsudku dochází k omezení dopravní
obslužnosti centrální části města, přičemž linka využívající tuto dopravní úpravu podle průzkumů
8 As 247/2018 -52

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/